Emico

Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Wprowadzenie

Pana/Pani prywatność jest dla nas ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony podczas przetwarzania danych osobowych. W obrębie UE / EOG ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje od 25 maja 2018 r. ‘

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych Emico Robotics Sp. z o.o. jako administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w sposób opisany poniżej.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub pragnie skorzystać ze swoich praw jak określono poniżej proszę o kontakt z nami pod w/w adresem lub adresem e-mail: biuro@emicorobotics.pl

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Termin “dane osobowe” odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Pani/Pana jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są imię i nazwisko, adres zameldowania, adresy zamieszkania, adresy pobytu lub korespondencji, nazwy i siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, Regon, PESEL, nr telefonów, adresy poczty elektronicznej, obywatelstwo lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy podejmujemy względem danych osobowych takie jak: zbieranie, rejestracja i przechowywanie. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele.

W Emico Robotics Sp. z o.o. przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazano, w celach:

Dla pracowników, osób współpracujących i klientów:

 • zatrudnienie;
 • współpraca;
 • wykonanie usługi.

Podstawa prawna do przetwarzania i okres przechowywania danych

Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia podstawowych praw osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych w naszej placówce zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniona będzie co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych:

 • osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie w jednym lub większej licznie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub umowy międzynarodowej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

Dane, które zbieramy zgodnie z powyższym, są usuwane gdy cele przetwarzania ustały lub w celach archiwalnych, statystycznych czy historycznych. Dane muszą być przechowywane przez okres:

 • 20 lat dokumenty rozrachunkowe kontrahentów;
 • 50 lat dokumentacja pracownicza.

Dane kandydata do pracy są usuwane po zakończonej rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych w kolejnych rekrutacjach. Przechowujemy takie CV nie dłużej niż 1 rok. Kandydat musi wyrazić wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji lub przyszłych rekrutacjach. 

Bezpieczeństwo w celu ochrony danych osobowych

Administrator chroni Pani/Pana dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem. Polityka Cookies znajduje się na naszej stronie w osobnej zakładce.

Ograniczenia w ujawnianiu danych osobowych

Dane pracowników, członków rodziny pracownika, stażystów, współpracowników przekazujemy do Biura Rachunkowego, ZUS, Urzędu Skarbowego, ubezpieczycieli jeśli taka osoba podlega dodatkowemu ubezpieczeniu na przykład grupowemu. Dane Zleceniodawców – firm współpracujących przekazujemy do Biura Rachunkowego, Urzędu Skarbowego, firmy zajmującej się grafiką, specjalisty w dziedzinie social mediów. Nie wysyłamy danych do państw trzecich. Nie stosujemy profilowania. Administrator może ujawnić dane osobowe stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym, jeśli dotyczy to dochodzeń kryminalnych lub jeśli w inny sposób jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych przez prawo lub decyzję władz publicznych. 

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych ma Pani/Pan prawo:

 • w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
 • poprawić błędne dane osobowe;
 • zażądać aby administrator przerwał przetwarzanie i usunął dane osobowe;
 • zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone;
 • skorzystać z prawa do przenoszenia danych;
 • wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody);
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. 

W takim przypadku prosimy o kontakt z administratorem danych poprzez dane kontaktowe podane powyżej. W każdej chwili jest Pani/Pan również uprawniona/-y do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.